مجله‌ی موفقیت تارنوشت
راه‌های رسیدن به موفقیت
مرور برچسب

تصمیم‌گیری

مهم‌ترین خطاهای شناختی که روی تصمیمات شما تاثیر می‌گذارند

توهم خودبزرگ‌بینی مساله‌ی جدیدی نیست و از ابتدای خلقت همراه انسان بوده است! از قابیل تا به امروز و هر چه بیش‌تر به جلو می‌رویم و ابزارهای اطلاعاتی بیش‌تر می‌شوند، مساله‌ی روبه‌رو شدن با افراد…